KOBI helpt je kind met lezen​

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 6 maart 2019

Door de toegang tot of het gebruik van de applicaties en diensten die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door Hopalai d.o.o., hetzij via onze software-app (s) of website (onze “diensten”), stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn en te voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden.

We kunnen de voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken aanpassen. Als u de diensten blijft gebruiken nadat we u hebben gemeld dat de voorwaarden zijn gewijzigd, stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, mag u de diensten niet langer gebruiken. Omdat onze diensten blijven evolueren, kunnen we de diensten geheel of gedeeltelijk, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken wijzigen of stopzetten.

Licensie

Afhankelijk van uw naleving van deze voorwaarden, verleent Hopalai u een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het downloaden en installeren van een kopie van onze software-app (de “app”) op een enkel mobiel apparaat dat u bezit of beheert en om een dergelijk kopie van de app en onze diensten voor eigen persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. We behouden ons alle rechten voor en op de app en diensten die niet nadrukkelijk aan u zijn verleend onder deze voorwaarden. U mag niet: (i) kopieën maken, aanpassen of afgeleide werken maken op basis van de app of diensten; (ii) de app distribueren, overdragen, in sublicentie geven, uitlenen of verhuren aan derden; (iii) de app reverse-engineeren, decompileren of demonteren; of (iv) de functionaliteit van de app of diensten op welke manier dan ook beschikbaar maken voor meerdere gebruikers.

Onze app downloaden

Wanneer u onze app downloadt uit de Apple App Store, Google Play of andere app store of app-distributieplatform (een “App Store”), erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

 • Deze voorwaarden worden gesloten tussen ons, en niet met de App Store, en dat wij (niet de App Store) als enige verantwoordelijk zijn voor onze app.
 • De App Store is niet verplicht onderhoud en ondersteuning diensten te verlenen met betrekking tot onze app of garantieclaims af te handelen.
 • De App Store is niet verantwoordelijk voor het behandelen van claims die u hebt met betrekking tot onze app, inclusief claims voor productaansprakelijkheid, claims voor consumentenbescherming, claims voor inbreuk op intellectueel eigendom of claims dat onze app niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.
 • De App Store is een derde begunstigde van deze voorwaarden en heeft het recht om deze voorwaarden tegen u af te dwingen (aangezien het betrekking heeft op uw licentie voor onze app via hun App Store). U moet ook voldoen aan de servicevoorwaarden van de App Store wanneer u onze app gebruikt.

KOBI Applicatie gebruik

Om te abonneren en toegang te krijgen tot alle toepassingen betaal je abonnementskosten via de App Store-account. Het is een terugkerende transactie die automatisch wordt verlengd, tenzij u uw account ten minste 24 uur voor het einde van de huidige abonnementsperiode annuleert. U kunt uw abonnement beheren, op elk moment annuleren of de automatische verlenging uitschakelen door toegang te krijgen tot uw App Store-account. In geval van annulering vindt de annulering plaats na het einde van de factureringsperiode.

Een account aanmaken

Om onze diensten te gebruiken, moet u een account bij ons hebben. Door een account aan te maken, verklaart u dat (a) alle vereiste informatie die u verstrekt, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is; (b) u meerderjarig bent om akkoord te gaan met deze voorwaarden; en (c) uw gebruik van onze Services geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- of regelgeving of deze voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor elk gebruik van uw account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u een ongeautoriseerd gebruik van uw account of toegang tot uw wachtwoord vermoedt. U mag niet (a) het account of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken; (b) iemand anders toestaan uw account of gebruikersnaam te gebruiken; of (c) uw account tijdelijk of permanent aan iemand anders verkopen, uitlenen, overdragen of anderszins delen. Als u deze voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht om u een waarschuwing te geven, uw account op te schorten of zelfs te beëindigen (samen met uw toegang tot en gebruik van de diensten).

Één of meer gebruikers maken

Door één of meer gebruikers aan te maken, gaat u ermee akkoord dat we de inhoud en gegevens van de gebruiker volgen.

Privacy

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe we informatie van onze gebruikers verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Inhoud die u vertrekt

U bent verantwoordelijk voor de inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en ander materiaal en informatie, die u uploadt of plaatst op of via onze diensten (uw “inhoud”), en de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. U mag alleen inhoud uploaden of plaatsen die u maakt of waarover u het recht heeft deze te gebruiken en te publiceren. Door uw inhoud te uploaden of te plaatsen, geeft u ons het recht en de licentie om uw inhoud op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken te maken, te publiceren, te verspreiden, over te dragen, openbaar weer te geven, publiekelijk uit te voeren en te gebruiken in verband met onze dienstverlening. U stemt ermee in dat wij uw inhoud ook beschikbaar kunnen stellen aan andere gebruikers van de diensten, die uw inhoud kunnen bekijken en / of gebruiken, onder voorbehoud van deze voorwaarden.

Algemene verbodsbepalingen

U stemt ermee in het volgende niet te doen:

 • Diensten of inhoud voor commercieel doeleinden of ten behoeve van een derde partij te gebruiken of op iedere manier die niet is toegestaan ​​door deze voorwaarden;
 • Diensten te gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van een andere persoon te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • Toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de diensten, de computersystemen van Hopalai of de technische bezorgsystemen van de leveranciers van Hopalai;
 • De toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, ‘flooding’, ‘spamming’, ‘mailbombing’ of ‘crashen’ van de diensten;
 • Toegang proberen te krijgen tot of het doorzoeken van de diensten of inhoud, het downloaden van de inhoud van de diensten met behulp van elks soort gereedschap, apparaat of mechanisme (inclusief spiders, robots, crawlers, datamining tools of iets dergelijks) anders dan de geleverde software en / of door Hopalai aangeboden zoekfuncties of die van andere algemeen beschikbare webbrowsers;
 • Inhoud verzenden of verzenden die: (i) inbreuk maakt op, inbreuk maakt op of inbreuk maakt op het patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, of publiciteits- of privacyrechten; (ii) in strijd is met of gedrag aanmoedigt dat inbreuk maakt op toepasselijke wet- of regelgeving of die aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk; (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade jegens een individu of groep bevordert; (vi) gewelddadig of bedreigend of geweld bevordert of acties die een persoon of entiteit bedreigen; of (vii) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen promoot;
 • Overtreden van toepasselijke wet- of regelgeving; of een ander aanmoedigen om het bovenstaande te doen.

Auteursrecht

Het is ons beleid om materiaal op onze diensten dat inbreuk maakt op auteursrechten te verwijderen of uit te schakelen nadat we zijn geïnformeerd door de auteursrechthebbende of de wettelijke vertegenwoordiger van de auteursrechteigenaar. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op onze Services is geplaatst op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geeft u onze auteursrecht vertegenwoordiger de volgende informatie:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht belang;
 • een identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op onze diensten bevindt;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of wet;
 • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen. Kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht moet naar onze Auteursrecht vertegenwoordiger worden gestuurd, hetzij via e-mail op legal@kobiapp.io of per e-mail gericht aan auteursrecht vertegenwoordiger, Hopalai, d.o.o., Ponikve 19, 6210 Sežana, Slovenië

Links van derden

Onze diensten kunnen koppelingen bevatten naar inhoud of diensten die worden geleverd door derden (‘Links van derden’). Deze links van derden vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, prestaties, werking, beschikbaarheid, zakelijke praktijken of beleid hiervan. We bieden deze koppelingen van derden alleen voor uw gemak, maar we impliceren geen goedkeuring of aanbeveling van hun inhoud of diensten, of van enige associatie van ons met dergelijke derde partijen. Als u toegang krijgt tot deze Links van Derden, doet u dit volledig op eigen risico en zijn alle kosten of verplichtingen die u oploopt in uw omgang met deze derde partijen uw verantwoordelijkheid. De websites die beschikbaar zijn via de links van derden zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden en beleid, inclusief privacy en gegevensverzamelingsmethoden.

Eigendom

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op onze producten, apps en diensten, inclusief de onderliggende software en technologie en de informatie en inhoud die beschikbaar zijn via onze diensten, eigendom zijn van ons en onze leveranciers (inclusief andere gebruikers) en door de wet wereldwijd worden beschermd. Als u suggesties, ideeën, feedback of aanbevelingen aan ons verstrekt met betrekking tot onze producten, app of services (“Feedback”), kunnen we deze Feedback voor elk doel en zonder enige verplichting jegens u gebruiken. Door ons feedback te geven, geeft u ons een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde en royaltyvrije licentie voor het gebruiken en exploiteren van alle feedback op enigerlei wijze.

Beëindiging

U kunt uw account op elk moment beëindigen door uw account te deactiveren of door ons een kennisgeving van beëindiging te sturen. We behouden ons het recht om uw account of uw toegang tot één of alle delen van de diensten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, inclusief uw schending of overtreding van de bepalingen in deze voorwaarden. Bij beëindiging eindigen onmiddellijk alle rechten en licenties die u in deze voorwaarden zijn verleend. Als uw account of toegang tot onze diensten wordt beëindigd of opgeschort omdat u de voorwaarden heeft geschonden, heeft u geen recht op restitutie van kosten of betalingen en heeft u verder geen recht op toegang tot het bovenstaande of uw account.

Uitsluiting van garantie voor app en diensten

We zullen redelijke inspanningen leveren om gevonden fouten in de app of diensten te corrigeren. Uw toegang tot en gebruik van onze app en diensten zijn echter op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gedrag van een gebruiker en u draagt ​​het volledige risico van het gebruik van de app en services en eventuele interacties met andere gebruikers. Onze app en services worden in ongewijzigde staat (“as is”) en in zover beschikbaar (“as available”) zonder enige garanties verstrekt. We kunnen niet waarborgen of garanderen dat de app en diensten ononderbroken, foutloos, virusvrij worden aangeboden of dat defecten worden gecorrigeerd. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE APP EN DIENSTEN, ALLE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-BEVOEGDHEID. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot onze app of diensten, zijn dergelijke garanties beperkt in duur tot dertig (30) dagen vanaf de datum van uw eerste gebruik of de wettelijk toegestane minimale duur.

Beperking van de aansprakelijkheid

TENZIJ VEREIST DOOR DE WET, ZULLEN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERLIES VAN WINST, ONTVANGSTEN OF GEGEVENS, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, VRIJWILLIGE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, GERELATEERD TOT OF GEVOLG VAN DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, APP OF DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE VORDERINGEN TOT VERGOEDINGEN MET BETREKKING TOT OF UIT DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, APP OF SERVICE, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT BETAALD IN DE 12 MAANDEN VOOR DE VORDERINGEN TOT VERGOEDINGEN ONTSTOND.

Uitsluitingen

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Algemene bepalingen

Deze voorwaarden bepalen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de staat Slovenië, zonder inachtneming van of toepassing van wetsregels of -beginselen. Als een deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling ten hoogste gehandhaafd en blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht.

Contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via kobi@kobiapp.io.